Pořad bohoslužeb a ohlášky

5. 4.          Neděle                       Květná neděle
                 Hronov                       8.00 možnost přijetí Nejsv. svátosti a žehnání ratolestí
                                                   adorace 8.30 - 17.00
                                                   17.00 soukromá mše sv. - Lt
                 Velké Poříčí               9.45 možnost přijetí Nejsv. svátosti
                 Stárkov                      11.15 možnost přijetí Nejsv. svátosti

6. 4.          Pondělí                     
                 Hronov                      

7. 4.          Úterý                        

8. 4.          Středa                      
  
               Velké Poříčí              

9. 4.          Čtvrtek                       Zelený čtvrtek - památka Poslední Večeře Páně
                 Hronov                       17.00 soukromá mše sv. - Lt; 
                                                    po mši sv. adorace (přes celou noc) - připomínka
                                                    modlitby Ježíšovy v Getsemanské zahradě
 
10. 4.        Pátek                          Velký Pátek - den umučení Páně
                 Hronov                        0.00 - 14.00 možnost adorace
                                                    15.00 soukromé velkopáteční obřady
                                                    16.00 - 24.00 adorace, možnost uctění Kříže,
                                                    modlitba u Božího hrobu

11. 4.        Sobota                       Bílá sobota - vigilie Zmrtvýchvstání Páně
                 Hronov                        adorace u Božího hrobu 0.00 - 15.00
                                                    18.00 soukromá mše sv.
                                                    19.00 - průvod Vzkříšení okolo kostela + 
                                                     svátostné požehnání přítomným i celému městu 

12. 4.        Neděle                       Boží hod velikonoční
                 Hronov                       8.00 - 8.30 možnost přijetí Nejsv. svátosti
                                                    adorace 8.30 - 17.00
                                                   17.00 soukromá mše sv. - Lt
                 Velké Poříčí               9.45 možnost přijetí Nejsv. svátosti
                 Stárkov                      11.15 možnost přijetí Nejsv. svátosti

                                                                                             Lt = tradiční latinská liturgie
 

                Zpovídá se převážně na požádání, nejlépe po telefonické domluvě, u kostela nebo na farním dvorku. Mohou přijít zvláště ti, kdo se už dlouho nezpovídali, nebo jiné naléhavé případy. Ostatní nechť zpověď nechají na pozdější dobu. Povinnost přijmout o Velikonocích svátosti lze naplnit až do konce doby velikonoční. 

                  Jak prožít Velikonoce?
                  Bude to muset být letos převážně v rodinách. K tomu několik podnětů. 
                  Zelený čtvrtek. Určitě je vhodné přečíst si liturgické texty mše svaté (např. na webu liturgie.cz). Připomenout si záchranu Izraele z egyptského zajetí, třeba i velikonoční večeří, jak ji slavil i Ježíš s učedníky. Poděkovat za to, že tento den byly Kristem ustanoveny svátosti Eucharistie a kněžství. Mnozí mohou aspoň na chvíli přijít večer do kostela, po celou noc zde bude adorace, spojit se s Kristem modlícím se v Getsemanské zahradě. 
                  Velký pátek. Vhodná je modlitba křížové cesty a bolestného růžence. Letos není možné společné uctívání Kříže. Je možné tak učinit osobně, i v kostele, po 16. hodině až do noci, bude možná modlitba u Božího hrobu. 
                  Bílá sobota. Dopoledne je ještě možná modlitba u Božího hrobu. Večer se pak koná mše sv. vigilie Vzkříšení. Tam opět nebude moci být mnoho lidí. Víc lidí se pak bude moci účastnit následujícího "obřadu Vzkříšení". To je tradice, která byla před lety opuštěna, ale dnes se nám hodí. Kněz při něm vychází z kostela s Nejsvětější svátostí, zpívá se velikonoční píseň, zní zvony, udílí se svátostné požehnání. Okolo kostela smí být i více lidí, když zachovají předepsanou vzájemnou vzdálenost. Biskupové vyzývají, aby věřící tento večer zapálili za oknem svíčku na znamení víry ve Vzkříšení. Podobně jako Betlémské světlo, je možné si dnes odnést světlo z kostela, od zapáleného paškálu.         
                 Velikonoční neděle. Je zvláště vhodné přijmout Vzkříšeného Pána ve svátosti jeho Těla. Je to možné v ohlášených hodinách nebo i po osobní domluvě jindy.
                 Na mnoha místech se nabízejí online bohoslužby. Může být vhodné poslechnout si přes tv nebo internet nějakou promluvu. Mešní oběť ale přes obrazovku "neprojde". Místo pasivního sledování obřadů je pak možná vhodnější osobní modlitba, rozjímání Písma sv., růženec apod. 
                 Požehnané prožití Velikonoc všem přeje P. Jaroslav
 

                Bohoslužby během virové epidemie


                Veřejné bohoslužby se po rozhodnutí vlády a českých biskupů nekonají
                Všichni věřící jsou až do odvolání zproštěni povinnosti účastnit se nedělní mše sv. Účast na mši sv. v Den Páně je vhodné nahradit osobní a společnou modlitbou v rodině, růžencem, četbou Písma sv. apod. 
                V naší farnosti, v časech nedělních bohoslužeb mohou věřící přicházet do kostelů (postupně, ne všichni na začátek) a po skupinkách přijmout Nejsvětější svátost. Pak mohou setrvat v kostele a modlit se, měli by ale odejít, pokud by v kostele bylo více než 10 lidí. 
                Kněží v této době slouží mše sv. jen soukromě, bez účasti lidu. Zde budou slouženy mše sv. tak, jak je uvedeno v ohláškách. Kostel bude přitom otevřený, věřící sem mohou přijít, třeba i jen na část mše sv., jejich počet ovšem nesmí překročit 10 osob. V tom případě se pak někteří mohou modlit venku před kostelem a do kostela přijít na sv. přijímání. Všichni jsou žádáni, aby v maximální míře dodržovali hygienické zásady a co nejvíce omezili vzájemný kontakt. Ti, kdo mají příznaky nachlazení, by měli zůstat doma. 
            Vyjádření kardinála D. Duky: "Kněží jsou povoláni sloužit svátostným způsobem, aby sloužili mši svatou. Na základě rozhovorů s členy Bezpečnostní rady státu lze sloužit takovou, kdy nejde o veřejnou bohoslužbu - účastní se jí zhruba do deseti lidí, kteří zachovávají určitou vzdálenost mezi sebou. Tak neporušují žádné směrnice, o tom je mohu ujistit."
             V této době jsou velmi důležité naše modlitby za nemocné, za ty, kdo je ošetřují, za překonání všeho zlého, za dar víry pro celý národ a za to, aby Církev vydávala věrohodné svědectví o naději v nejvýše milosrdného a spravedlivého Boha. Modlit se je možné i v kostele, v časech adorace - koná se podle ohlášek, případně na požádání lze otevřít kostel i v jiných hodinách. 
             Kdykoli na požádání (nejlépe po telefonické domluvě) je samozřejmě stále možné udílení svátostí - sv. zpověď, Eucharistie, svátost nemocných. Je možná návštěva nemocných doma i ve zdravotnických zařízeních - kněz tam má vždy přístup i za situace karantény. 
                                                                                                                                             
                                                                                                              P. Jaroslav J.

 

                         

 

 

Kontakt

P. Mgr. Jaroslav Jirásek Římskokatolická farnost Hronov
Regnerova 56
549 34 Hronov

Návštívit na faře nás můžete denně, nejlépe v době od 8 do 19 hodin.
737 755 480 j.jirasek@centrum.cz