Kronika

První stránky kroniky naší farnosti se začínají psát v roce 1835. U jejich zrodu nestojí nikdo menší než známý hronovský farář P. Regner Havlovický. On a potom i jeho nástupci na hronovské faře s velkou pečlivostí po dlouhá léta zaznamenávají do kroniky události časů minulých. Nejsou to pouze strohé anonymní texty zachycující určitou dobu. Jsou to stránky plné jmen našich skutečných předků. Více než sto let mohli spoluautoři kroniky zapisovat do ní vše, co v životě farnosti považovali za důležité. Teprve 2. světová válka a následný komunistický režim jim tuto možnost vzal. Dnes tuto svobodu opět máme, pokusme se tedy co nejvěrněji doplnit to, co ve své době zapsáno být nemohlo.


Tento dokument zachycuje období let 1935 až 1981. Obsahuje zápisy, které jsou doslovně opsány z původní kroniky a zápisy, které byly doplněny podle vzpomínek farníků. Pro odlišení byl zvolen tento klíč. Texty původní kroniky jsou psány obyčejným písmem (jako tato věta). Části, které byly doplněny, jsou psány kurzívou (šikmý sklon písma). Dokument obsahuje fotografie zapůjčené pro tento účel farníky. V původní kronice totiž téměř žádné fotografie nebyly. Kvalita fotografií v písemné podobě tohoto textu je poměrně nízká, ale vzhledem k tomu, že jde zatím o text pouze pracovní, nepovažujeme to za důležité.

Původní text by měl zůstat zachován, ale další doplňující údaje můžete poskytnout Vy, laskaví čtenáři – pamětníci. K tomu účelu je na konci tohoto dokumentu kapitola Poznámky, do které je možné volně vpisovat různé údaje, postřehy či připomínky k nepřesnostem. Zvláště vítány budou údaje např. k P. Genrtovi, P. Kejdanovi, varhaníkům, z období války, ale i další. Pokud máte tento text v digitální podobě, doručte, prosím, Vaše případné postřehy P. Jaroslavu Jiráskovi, nejlépe také v digitální podobě.

V další fázi bude zpracováváno i období od roku 1981 do současnosti, proto jsou vítány informace i z této doby.

Děkujeme všem farníkům, kteří už poskytli informace či zapůjčili fotografie pro zpracování tohoto dokumentu.

Hronovská farnost v letech 1935 - 1981

Kontakt

P. Mgr. Jaroslav Jirásek Římskokatolická farnost Hronov
Regnerova 56
549 34 Hronov

Návštívit na faře nás můžete denně, nejlépe v době od 8 do 19 hodin.
737 755 480 j.jirasek@centrum.cz