Přehled katolické víry

NAŠE VÍRA

V co jako křesťané a katolíci věříme? Nejstručněji v to, nebo spíše v toho, který nám zjevil Boží tvář, v Ježíše Krista, pravého Boha a pravého člověka. První křesťané ještě neměli žádné katechismy, teologické knihy, neměli ještě ani Písmo sv. Nového Zákona. Oni hlásali: Bůh přišel na tento svět v Ježíši Nazaretském, pro záchranu lidí zemřel na kříži, ale třetího dne vstal z mrtvých. Kdo v něj uvěří, dá se pokřtít, kdo bude Krista následovat v jeho lásce, dosáhne s ním života věčného. 

 

VYZNÁNÍ VÍRY

Brzy, v prvních staletích, byla sestavena krátká vyznání víry. Těmito slovy pak svou víru vyznávali ti, kdo měli být pokřtěni. Vyznání se také říkala a dodnes se recitují při bohoslužbách. APOŠTOLSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho;
jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.VYZNÁNÍ NICEJSKO-KONSTANTINOPOLSKÉ

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného.
Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: 
Bůh z Boha, Světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem:
skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. 
Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen.

Novodobé vyznání víry papeže Pavla VI.

Stručný přehled katolické víry - pracovní text (P. Mgr. J. Jirásek)

Kontakt

P. Mgr. Jaroslav Jirásek Římskokatolická farnost Hronov
Regnerova 56
549 34 Hronov

Návštívit na faře nás můžete denně, nejlépe v době od 8 do 19 hodin.
737 755 480 j.jirasek@centrum.cz