Kostely ve farnosti

Kostel Všech svatých v Hronově

 
Pravidelné bohoslužby se zde konají v pondělí, úterý, čtvrtek, pátek a sobotu
v 17 hodin a v neděli v 8 hodin. V době letního času je začátek bohoslužeb
v pondělí, úterý, čtvrtek a v pátek v 18.00 hodin. Upřesňující informace
o bohoslužbách i ostatních aktivitách, které probíhají v kostele nebo na faře je možné zjistit z aktuálních ohlášek.
 
Historie kostela
 
     Nejstarší památka, s níž je spojena první písemná zmínka o Hronově z roku 1359.  K původnímu hronovskému kostelíku postavenému v gotickém stylu přibyla roku 1610 pozdněrenesanční zvonice. Kostel Všech svatých byl tehdy filiálním kostelem náchodského děkanství. Za třicetileté války, zejména po požáru města
v roce 1639, byl kostel téměř zničen. Dochovalo se pouze gotické kněžiště z první poloviny 14. století, které sloužilo jako kaple. Při barokní přestavbě v letech
1713 – 1717 a v roce 1736 byla k zachovalému kněžišti přistavěna nynější chrámová loď. Z původní gotické stavby zůstalo pouze kněžiště s částečně dochovaným ostěním jednoho okna.
 
     Vnitřní zařízení kostela pochází z poloviny 19. století. Velké opravy se uskutečnily v roce 1905 a 1968. V několika posledních desetiletích se jednotliví duchovní správci hronovské farnosti významně zasloužili o udržování a obnovu kostela, zvonice i fary. Při poslední opravě v letech 2008-2009 získal kostel novou střechu a fasádu, byla provedena údržba zvonice a upraveno vnější okolí kostela.

Audio záznam slavnostní mše k 650. výročí postavení kostela Všech svatých

 

Kostel Navštívení Panny Marie ve Velkém Poříčí

 
Pravidelné bohoslužby se zde konají ve středu v 17.30 hodin a v neděli
v 9.45 hodin. Upřesňující informace o bohoslužbách i ostatních aktivitách, které probíhají v kostele nebo na faře je možné zjistit z aktuálních ohlášek nebo
z webových stránek farnosti Velké Poříčí.
 
Kostel Navštívení Panny Marie byl vysvěcen v roce 1910.

Kostel sv. Josefa ve Stárkově

 
Pravidelné bohoslužby se zde konají v neděli v 11.15 hodin. Tuto informaci je vhodné si ověřit z aktuálních ohlášek.
 
Historie kostela
 
Kostel, původně dřevěný, sloužil od počátku jako farní. V roce 1321 byl zasvěcen sv. Barboře. Nynější podoba kostela pochází z let 1654 - 1662. Byl postaven Bohuslavem Ungnadem a polírem Janem Pataušem a zasvěcen sv. Josefu. V roce 1668 poškodil kostel požár a farář Zachariáš Ruther dal stavbu zesílit opěrnými pilíři. V roce 1765 byla přistavěna nynější věž. Na venkovní straně kostela jsou dva krásné náhrobní kameny rodiny Čertorejských z Čertorej a uvnitř jejich hrobka.
Z roku 1581 pochází dřevěná roubená fara, po požáru v roce 1660 obnovená.  Fara je zapsána v seznamu významných památek UNESCO, stejně jako křížová cesta z druhé poloviny 19. století ve stráni nad kostelem.

Kaplička v Rokytníku

 
Modlitební setkání a mše sv. se zde konají nepravidelně.
Upřesňující informace lze vždy nalézt v aktuálních ohláškách.
 
Historie
 
Kaplička zasvěcená sv. Trojici byla postavena nákladem rolníka Vejra v roce 1800. Po mnohaletém chátrání v době totality se po roce 1989 několik obětavých občanů z Rokytníku (zvláště  manželé Řehákovi) a V. Dřevíče pustilo do stavebních prací, jejichž cílem byla celková rekonstrukce kaple a jejího okolí. Po dokončení opravy byla kaple dne 28. července 1996 znovu vysvěcena Královéhradeckým biskupem Mons. Karlem Otčenáškem.
Protože kaple je umístěna na příkrém svahu, přiléhá k její celé severní stěně a zčásti i k východní a západní části zemina. Zdivo bylo stále vlhké. Z iniciativy pana ing. Jeništy byla započata důkladná rekonstrukce kapličky a v roce 2008 došlo, po více než roce oprav,  k jejímu znovuvysvěcení.

Kontakt

P. Mgr. Jaroslav Jirásek Římskokatolická farnost Hronov
Regnerova 56
549 34 Hronov

Návštívit na faře nás můžete denně, nejlépe v době od 8 do 19 hodin.
737 755 480 j.jirasek@centrum.cz